Profil spoločnosti

SJK Engineering je moderná dynamicky sa rozvíjajúca projekčná kancelária.SJK Engineering je moderná dynamicky sa rozvíjajúca projekčná kancelária. Poskytujeme komplexné projekčné riešenia a poradenstvo v oblasti geotechniky a zakladania stavieb.
Spoločnosť tvorí tím autorizovaných stavebných inžinierov v oblasti statika a dynamika stavieb.
Realizujeme všetky stupne projektovej dokumentácie zamerané na zakladanie stavieb a geotechniku:

Základové konštrukcie

 • Plošné základy
 • Základové pätky a pásy
 • Hĺbkové základy
 • Vŕtané pilóty
 • Mikropilóty
 • Štrkové piliere
 • Trysková injektáž

Zemné konštrukcie vystužené geosyntetickými materiálmi

Sanácie zosuvov

 • Systém drenážneho odvodnenia
 • Odvodňovacie vrty
 • Stabilitné výpočty

Pažiace a tesniace konštrukcie stavebných jám

 • Pilótové steny
 • Štetovnicové steny
 • Zabezpečenie výkopov striekaným betónom a zemnými klincami
 • Steny zhotovené technológiou tryskovej injektáže
 • Záporové paženie

Oporné konštrukcie

 • Oporné a zárubné múry z vystuženého betónu
 • Gabionové múry

Kotevné systémy

 • Zemné klince
 • Zemné kotvy

Zaťažovacie skúšky veľkopriemerových pilót a mikropilót

Skúšky integrity pilót (PIT)

Aktivácia zemných kotiev a klincov

Projekty zakladania stavieb a geotechniky
SJK Engineering, s.r.o.
Hore jarky 228, 010 04 Hôrky, Žilina (Sídlo firmy)
Za plavárňou 8907/15, 010 01 Žilina (Kancelária)

Bankové spojenie: TATRA BANKA
IBAN: SK10 1100 0000 0029 2888 5642
SWIFT: TATRSKBX
Ing. Stanislav Krajčí (konateľ)
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 907 844 109
Ing. Lucia Slovíková (konateľ)
Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 00 421 902 414 478
Právne informácie | Všetky práva vyhradené Copyright © 2022 | SJK Engineering, s.r.o.